Dla ekologów szczególne znaczenie ma poznanie interakcji

Aktualnie postrzegamy świat w sposób prawdziwy, ale tylko fragmentarycznie. Jest prawdopodobne, że gdyby ludzki mózg był przystosowany do logiki nie tylko dwuwartościowej, ale do n-wartościowej, nasz obraz świata byłby zupełnie Inny. Ale to nie oznacza, że byłby prawdziwszy lub mniej prawdziwy. Rzeczywistość jest bowiem nieskończona i – jak mówi Mikołaj z Kuzy – jest jednością wszystkich przeciwieństw. Myślenie dyskursywne może poznać tylko jeden z jej aspektów, jedną z możliwych perspektyw.

Ale każda z tych perspektyw ujawnia prawdę o świecie. I choć zawsze jest ona cząstkowa – na tym właśnie polega wielkość i ograniczenie naszej wiedzy. Ogólna teoria systemów to rodzaj metafizyki i właśnie na jej płaszczyźnie, w sferze pytań o najgłębszą strukturę świata i o naturę człowieka, leży to, co w tej teorii jest najważniejsze – to jest postulat nierozerwalnego związku wszelkiego poznania z działaniem, z koniecznością przetrwania, z biologią i historią.

Bertalanffy uznaje porządek świata i dopuszcza możliwość odkrycia przynajmniej cząstkowej prawdy o świecie i o nas samych. Świat oglądany z perspektywy człowieka przez pryzmat nauki, jaką on postuluje, ujawnia strukturalną jednorodność. Jego świat okazuje się hierarchią zorganizowanych bytów kosmicznych, łańcuchem systemów realnych i abstrakcyjnych, systemów wiodących od komórki do galaktyki, od człowieka do cywilizacji i kultury. Ożywione łączy się z nieożywionym, kultura z naturą, technologia ze sztuką.

Dla ekologów szczególne znaczenie ma poznanie interakcji, jakimi są ze sobą powiązane gatunki, jakie zmiany wyzwalane są przez zmiany liczebności gatunków. Szczególne znaczenie ma także dla ekologów poznanie procesów odnawiania się biocenozy zniszczonej, gdyż nie są to procesy bezładne. Stabilność w dżungli, która jest wyrazem sukcesji ekologicznej prowadzącej do odrodzenia się zniszczonej biocenozy, przypomina cybernetyczny system otwarty. Zarówno homeostaza biocenozy, jak i regularność sukcesji ekologicznej to przejawy autoregulacji systemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>