Doświadczenia etyki niezależnej

Wielu ludzi po zrealizowaniu jednego celu bliższego, stawia sobie następny cel dalszy i tak kolejno realizuje czas swego życia. Jednak przed większością ludzi staje chyba od czasu do czasu pytanie o cel dalekosiężny, o jakiś „cel w ogóle”, ostateczny cel życia. Wielu – nie mogąc swym intelektem dojść do jakichś rozwiązań osobistych tego problemu – chętnie korzysta z zastanych, „danych” niejako odpowiedzi, przyjmując je za własne. I tak również jest bardzo dobrze, gdyż dla myślącej istoty postawione pytanie domaga się odpowiedzi: brak odpowiedzi, wynikający z niemożności jej sformułowania, prowadzi do groźnych frustracji i zachwiania systemów wartości, co tak jednostkowo, jak i społecznie przynosi skutki bardzo negatywne. Toteż nawet zaciekli ateiści, rozpatrując problem na płaszczyźnie społecznej, bywało, przyznawali przecież, że „Nawet gdyby Boga nie było, należałoby Go stworzyć”. Czyli w tym sensie, niezależnie od światopoglądowych przekonań, religie są zjawiskami społecznie pożądanymi, jeśli dostarczają milionom ludzi odpowiedzi na nurtujące ich pytania. I naprawdę nieistotne jest, że w wymiarze poszczególnych jednostek może zaistnieć spór o to, czy te odpowiedzi są prawdziwe, czy nie, skoro rozstrzygnięcie tego problemu drogą naukową jest niemożliwe. Przyjmujemy tu zatem – w sensie społecznym – czysto realistyczny i pragmatyczny punkt widzenia.

Jednakże istniejące doświadczenia „etyki niezależnej” (prof. Kotarbiński) wskazują, że stawianie celów i formułowanie sensu życia jednostki i ludzkości może się odbywać także w sferze pozareligijnej, przy czym, w istocie, efekty tego wcale nie muszą być sprzeczne z odpowiedziami na pytanie o sens życia, jakie proponuje religia. Po prostu nie sięgają one w wymiary aż tak dalekie lub głębokie, które wymykają się poznaniu naukowemu i empirycznemu, ale są projekcją wniosków z danego nam oglądu rzeczywistości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>