Filozofia ekologizmu

Zbyt często zapominamy o niepodzielności przyrody, którę podzielił sam człowiek, nie mogąc ogarnąć całokształtu wiedzy o życiu. Dlatego powstały różne wąskie specjalizacje, coraz bardziej mnożące się i zawężające w miarę rozwoju nauki. Równocześnie wąscy specjaliści, głębiej przenikając tajemnice przyrody, zachwiali równowagę nauki, nie wiedząc, co się dzieje w najbliższym sąsiedztwie uprawianej przez siebie dyscypliny. Takie wąskie specjalizacje nie ominęły również medycyny.

We współczesnym świeae wielu jest redukcjonistów, czyli wąskich specjalistów, natomiast nieliczna tylko grupa holistów. którzy mimo że są wąskimi specjalistami, widzą całego człowieka, osadzonego w biosferze i w kosmosie, wiedząc, że człowieka nie można widzieć i rozpatrywać sui generis oraz badać niezależnie od innych zjawisk, gdyż człowiek jest, jak już powiedzieliśmy, mieszkańcem kilku przenikających się światów.

Odnosimy wrażenie, że kończy się epoka niemal wyłączności analiz i opisywania dostrzeganych zjawisk w służbie redukcjonizmu. Wkraczamy w epokę sterowania nimi – wszakże nie dla korzyści takiej czy innej grupy społecznej, ale dla dobra całego rodzaju ludzkiego. Jest to wyraz konieczności wyższego rzędu, szczególnie w medycynie.

Na przykład, mimo tak ogromnego postępu specjalizacji, nie udało się, wbrew widocznym optymistycznym przesłankom, całkowicie rozwiązać problemu leczenia białaczek i innych nowotworów. To zaś skłoniło do przekonania, że należy poszukiwać Innych metod I innych punktów widzenia, które by do tego problemu wniosły coś nowego. Taką metodą stało się m.in. sporządzanie map geografii białaczek limfatycznych ludzi i zwierząt. Niestety dotąd niewielu uczonych stawia podobne hipotezy i przyjmuje podobne drogi postępowania. Należy do nich m.in. prof. J. Potter, autor bardzo interesującej pracy „Bioetyka, czyli nauka o przetrwaniu ludzkości”. Twórca tej nowej nauki, zwanej bioetyką, konstruuje ją jako syntezę redukcjonizmu, a więc wąskich specjalizacji, niezbędnych zresztą po to, aby uniknąć dyle- tantyzmu, czyli sch.olizmu.

Filozofia ekologizmu oparta jest na zasadzie jedności wszechrzeczy, która stanowi ontologiczną tezę o jedności struktury bytu, a jednocześnie jest wskazaniem metodologicznym, że poznanie ciała jako składnika określonej struktury powinno być poprzedzone poznaniem całości struktury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>