Geosfera – dalszy opis

Istnieje jeszcze jeden aspekt oddziaływania geosfery. Jak mówi prof. Jan Dzwinel, czynniki goesfery możemy podzielić na geologiczne i geofizyczne. Czynniki geologiczne określają mineralogiczny skład gleb i wód. A wbrew pozorom składają się na nie nie tylko skały i wody przypowierzchniowe. W procesie geologicznym, mierzonym na miliony lat, z głębi Ziemi ku jej powierzchni migrują olbrzymie masy lekkich i ruchliwych jonów różnych związków chemicznych, w tym węglowodorów i innych gazów. Na obszarach sejsmicznie aktywnych procesy te są szczególnie intensywne, a w swojej historii prawie każdy obszar Ziemi miał kilka epok takiej aktywności.

Czynniki geofizyczne związane są z polami termicznymi, elektromagnetycznymi, magnetycznymi, grawitacyjnymi i radiometrycznymi. Ich pochodzenie może być wewnętrzne (ziemskie) lub kosmiczne. Tylko pola sejsmologiczne i promieniowanie kosmiczne nie mają wzajemnych równoważników.

Czynniki geosfery określają zatem chemiczne i fizyczne środowisko człowieka i otaczającej go biosfery. Ich wpływ na ukształtowanie biosfery w aspekcie rozwoju ewolucyjnego jest bezsporny i powszechnie znany. Natomiast bardzo mało znany i zbadany jest wpływ tych czynników na człowieka i biosferę w ich cyklach reprodukcyjnych na poziomie komórkowym.

Uczeni amerykańcy wykazali dość ścisły związek wzrostu zachorowań na nowotwory I białaczki ze wzrostem natężenia pola geomagnetycznego Ziemi. Sugeruje to istnienie związku między polem magnetycznym Ziemi a strukturą elektryczną, jaką ma człowiek. Profesor Dzwinel przypuszcza, że związek ten winien być silniejszy i bardziej bezpośredni między polem elektrycznym Ziemi a elektryczną strukturą człowieka.

Brak pomocy ze strony służby medycznej uniemożliwia zebranie danych co do obserwacji zachorowań. Posiadamy jednak bardzo dokładnie opracowaną mapę potencjałów pola elektrycznego na rozległym obszarze od Dębicy do Przemyśla. Wstępne dane przedstawione przez służby ochrony roślin uprawnych (Stacja Ochrony i Kwarantanny Roślin w Przemyślu) wskazują na widoczną zależność „zachorowalności” roślin uprawnych od rozkładu natężenia naturalnego pola elektrycznego Ziemi. Na obszarach, gdzie gradient zmian pola elektrycznego jest mniejszy, „zdrowotność” roślin uprawnych jest większa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>