biosfera tagged posts

Rzeźba powierzchni Ziemi

Powierzchnia Ziemi składa się z dwóch nieciągłych, przenikających się stref: lądów i wysp oraz hydrosfery. Ogólnie biorąc, głównymi formami powierzchni Ziemi są cokoły kontynentalne i dna oceanów, pokrywające ponad połowę powierzchni. Siły działające na rzeźbę powierzchni są dwoja- kiej natury: budujące (inaczej endogenne, wewnętrzne, pochodzące z energii w skorupie ziemskiej) i niszczące, czyli egzogenne, zewnętrzne. Skutkiem sit budujących są ruchy kontynentów, sfalowania i wypiętrzenia skorupy ziemskiej {ruchy górotwórcze), wulkanizm i trzęsienia ziemi, Siły niszczące to przede wszystkim różnego rodzaju wietrzenia, obniżania (denudacje), żłobienia, osadzania, zjawiska krasowe, ruchy lodowców, wiatr, fale mórz. Istotnym czynnikiem niszczącym, a w każdym razie przekształcającym powierzchnię Ziemi, jest, i to od dawna, działalność człowieka (rolnictwo, przemysł, eksploatacja kopalin, urbanizacja itp.).